Παρέχονται προσφορές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Τρίτεκνοι
  • Πολύτεκνοι
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Ανεργία
  • Εγγραφή αδελφιών